1 2 3 4 5

 

YAYINLAR
PUBLICATIOINS

SCI-SCI Expanded

1. BERBER, R., OKAN, Y. 1985, Thermal decomposition kinetics of Turkish oil shale. In: Ed., VEZİROĞLU, N.T., Alternative Energy Sources VI, vol. 3, 449 – 457, Springer Verlag, Washington – New York – London.

2. OKAN, Y., HOŞGÖR, İ., 2007. Late Visean-Early Namurian bivalves from the Zonguldak Coal Basin, Northwestern Turkey. Turkısh Journal of Earth Sciences, 16, 225-240.

3. SCHWEITZER, C. E., SHIRK, A. M., FELDMANN, R. M., KOSOVIC,V., OKAN, Y., HOŞGÖR, İ., 2007. New species of Harpactocarcinus from the Tethyan Eocene and their paleoecological setting. Journal of Paleontology, 81, 5, 1091-1100

4. OKAN , Y. ve HOŞGÖR, İ., 2008, The Ampullinid Gastropod Globularia (Swainson 1840) from the Late Thanetian- Early Ilerdian Kırkkavak Formation (Polatlı-Ankara) of the Tethyan Realm. Turkish J. Earth Sci., 17,785-801.

5. HOŞGÖR, İ. and OKAN, Y., 2009, First Record of Crassostrea cyathula (Lamarck 1806) from the Rupelian-Lower Chattian of Sarıbuğday-Kovancılar (NE Palu), Eastern Taurides, E Turkey. Turkish J. Earth Sci., 18, 615-629.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER
National Publications

1. OKAN, Y., 1977, Bayramderesi (Hasanoğlan – Ankara) Jura arenit tabakalarından birinin tane analizi. DOĞA BİLİM DERGİSİ, 1, 4, 94 – 99.

 

2. VAROL, B., TUNÇ, M., OKAN, Y., KAZANCI, N., 1977, Yeşilyurt (Haymana) bölgesinde Daniyen katı ve fosfat bulguları. DOĞA BİLİM DERGİSİ, 1, 8 – 9, 271 – 278.

3.OKAN, Y., 1978, Description of a new species of Polydiexodina from Northeast of Elmadağ (Ankara – Turkey). Türkiye Jeol. Kur. Bült., 21, 159 – 164.

 

4. OKAN, Y., 1981, A new genus (Erkina) from Elmadağ region, Ankara – Turkey. Türkiye Jeol. Kur. Bült., 24, 67 – 74.

5. OKAN, Y., 1982, Elmadağ formasyonunun (Ankara) yaşı ve alt bölümleri. Türkiye Jeol. Kur. Bült., 25, 95 – 104.

 

6. OKAN, Y., 1983, The micropaleontological study of the limestone blocks of the Elmadağ Formation (Ankara – Turkey). COMMUNICATIONS, Ser. Cl, 26, 9 – 43.

7. VAROL, B., KAZANCI, N., OKAN, Y., 1984, Kınık (KB – Ankara) Eosen tatlısu alg biyoterm ve stromatolitleri. Türkiye Jeol. Kur. Bült., 27, 119 – 129.

 

8. VAROL, B., KAZANCI, N., OKAN, Y., ALTINER, D., 1987, Sarız – Tufanbeyli otokton Triyas istifinin tanımsal fasiyes özellikleri (GD Kayseri – Türkiye). DOĞA, Tu Müh. ve Çev. D.C., 11, 3, 362 – 378.

9. VAROL, B., OKAN, Y., 1988, Naltaş (Saimbeyli, KB – Adana) Karbonifer istifinde olası eski karbonat fırtına depoları. Türkiye Jeol. Kur. Bült., 31, 87 – 96.

 

 10. VAROL, B. ALTINER, D., OKAN, Y., 1988, Sarız – Tufanbeyli otokton Mesozoyik karbonat fasiyeslerinin önemli Dasyclad algleri (Kayseri – GD Türkiye). Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 108, 110 – 117.

 11. OKAN, Y., (Tartışma) – AKYÜREK, B. ve diğerleri (Yanıt), 1986, Ankara – Elmadağ – Kalecik dolayının temel jeoloji özellikleri. Jeoloji Mühendisliği, 28, 51 – 52.

 

12. OKAN, Y., HOŞGÖR, İ., 2005. Nohutluk Tepe (Aladağlar, Doğu Toroslar) istifinde bulunan Başkiriyen (erken Geç Karbonifer) yaşlı Bivalvia türü Astartella concentrica (Conrad)’nın tanımı ve paleocoğrafik dağılımı. Yerbilimleri, 26 (3), 13-24.

13. HOŞGÖR, İ., OKAN, Y., 2006. The annelid polychaete Rotularia spirulaea Lamarck, 1818 from the early Middle Eocene (middle-late Cuisian) of Çankırı Basin (Central Anatolia, Turkey). Yerbilimleri, 27 (3), 173-179.

14. OKAN, Y. ve HOŞGÖR, İ., Kösrelik (Ankara) civarında Ammonitiko Rosso fasiyesi’nin Geç Sinemurien-Erken Pliyensbahiyen Bivalvia, annelid Polychaete türünün varlığı, Paleocoğrafik ve paleoekolojik özellikleri. MTA Dergisi, 135, 19-29.

15. OKAN, Y. and HOŞGÖR, İ., 2008, On the occurence of Likanella spinosa (Milanovic, 1965) (Dacycladales algae) in the fusulinid limestones from the Late Permian of the Zindandere formation (belemedik sequence). YERBİLİMLER, 29/3, 137-146.

16. OKAN, Y. and HOŞGÖR, İ., 2009, Early Eocene (Mddle-Late Cuisian) Molluscs Assemblage from the Harpactocarcinid Beds, in the Yoncalı Formation of the Çankırı Basin, Central Anatolia, and Implications for Tethys Paleogeography. Geological Bulletin of Turkey, 52/1, 1-30.

PROJELER

TAMAMLANAN PROJELER

1. OKAN, Y., 1981, Elmadağ (Ankara) çevresi oluşuklarının stratigrafi sorunları (Lito ve Biyofasiyesleri). TÜBİTAK Araş. Projesi No : TBAG – 315, 189 s.

 

2. KAZANCI, N., VAROL, B., OKAN, Y. ve ALTINER, D., 1985, Sarız – Tufanbeyli otokton Mesozoyik istifinin fasiyes özellikleri. TÜBİTAK Araş. Projesi No: TBAG – 613, 119 s., 37 ek, (Proje Danışmanı : Teoman NORMAN).

3. VAROL, B., OKAN, Y. ve GÖKTEN, E., (1986), Ankara çevresi Jurasik istiflerinin sedimantolojisi, tektonik ilişkisi ve paleocoğrafyası. A.Ü. Araştırma Fonu Projesi No : 86.05.01.02

 

4. VAROL, B., OKAN, Y., (1987), Doğu Toroslar Geyikdağı Birliği’nde dolomitlerin kökeni ve bunların  Zn, Pb, Ba, S yatakları ile ilişkisi (Saimbeyli – Tufanbeyli – Sarız). TÜBİTAK Araş. Projesi No : TBAG – 813.

5. OKAN, Y. ve VAROL, B., (1987), Fusulinacea üstfamilyasının Türkiye’de yayılımı ve biyozonlarının korelasyonu. A.Ü. Araştırma Fonu Projesi No : 87.05.01.01

6. OKAN, Y., (2000), Marmara Denizi Holosen Tortullarının Mollusk Faunası Kataloğu (Türkiye). A.Ü.Araştırma Fonu Projesi No: 98.05.01.003

POPÜLER BİLİM DERGİLERİ
Popular Science Papers

1. OKAN, Y., HOŞGÖR, İ., 2005. Derinde Ölmenin Kıskaçlı Anlatımı; Yozgat Yengeç Fosilleri. Mavi Gezegen, 11, 19-25.

2. OKAN, Y., HOŞGÖR, İ., ÖZDEMİR, Ç., 2005. Canlı Gider İzi Kalır. Mavi Gezegen, 11, 26-32.