Prof.Dr. Ergun GÖKTEN
(Genel Jeoloji Anabilim Dalı)
 

BİLİMSEL YAYINLAR (Scientific Papers)

a) Yurtdışı Yayınlar (International papers):


(1)-Gökten E. 1986. Paleocene carbonate turbidites of the Şarkışla region,Turkey; Their significance in an orogenic basin: Sedimentary Geology, 49, 143-165. (SCI)

(2)-Gökten E. and Floyd P. 1987. Geochemistry and tectonic environment of the Şarkışla area volcanic rocks in Central Anatolia,Turkey: Mineralogical Magazine, 51,1987, 553-559. (SCI)

(3)-Varol B. and Gökten E. 1994. The Facies Properties and Depositional Environments of Nodular and Red Marly Limestones ''Ammonitico Rosso'' in the Ankara Jurassic Sequence,Central Turkey: ''Terra Nova'' ,6, 1994, 64-71. (SCI)

(4)-Druitt T. Brenchley P. Gökten E. and Francaviglia V. 1995. Late Quaternary rhyolitic eruptions from the Acıgöl complex, Central Turkey: J. Geol. Soc. London, 152, 1995, 655-667. (SCI)

(5)-Gökten E. Özaksoy V. and Karakuş K. 1996. Tertiary volcanic and tectonic evolution of Ayaş-Güdül-Çeltikçi region (NW Ankara): Int. Geological Rewiev, 38, 1996, 926-934, (SCI Exp.)

(6)-Gökten E. Havzaoğlu T. and Şan Ö. 2001. The Tertiary evolution of the Central Menderes Massif based on structural investigations of metamorphic and sedimentary cover rocks between Salihli and Kiraz (W Turkey): Int. J. Earth Sciences (Geologische Rundschau), 89, 745-756 (SCI)

(7)-Çemen İ. Gökten E. Varol B. Kılıç R. Özaksoy V. Erkmen C. and Pınar A. 2000. Turkish earthquakes reveal dynamics of fracturing along a major strike-slip fault zone: EOS, V.81 NO.28,

(8)-Gökten E. Çemen İ. Özaksoy V. Erkmen C. 2000. The mechanism of the 17 August 1999 Gölcük (Kocaeli) Arifiye (Adapazarı) earthquake, NW Turkey: International conference on earthquake hazard and risk in the Mediterranean region (Ed: H.Gökçekuş-C.M. Atalar), 23-36

(9)-Gökten, E., Çemen,İ., Varol,B., Pınar, A. and Özaksoy, V., The 17 August 1999 Gölcük (Kocaeli)-Arifiye (Adapazarı) and 12 November 1999 Düzce earthquakes, NW Turkey: Their mechanisms and tectonic significance: Integration of Earth Science research on the Turkish and Greek Earthquakes, 1-15, 2002, Kluwer Academic Publisher, Nato Science Series

(10)-Temiz, U, Gökten, E. and Eikenberg, J. 2005. The age of Kırşehir travertines; Their tectonic implications:, (in:Eds. M.Özkul, S.yağız and B.Jones: Proc. Of 1st Int. Symp. On Travertines) , 128-132.

(11)-Kılıç, R, Ulamış, K, Varol, B., Gökten, E. and Koçbay, A. 2005. Geotechnical assessment of the travertine (Kırşehir-Turkey): (in:Eds. M.Özkul, S.yağız and B.Jones: Proc. Of 1st Int. Symp. On Travertines), 256-262.

(12)- Ergun Gökten & P.A. Floyd. 2006. Stratigraphy and geochemistry of pillow basalts within the ophiolitic mélange of the Izmir-Ankara-Erzincan suture zone: implications for the geotectonic character of the Northern branch of Neotethys: Int. J. Earth Sci. (Geol. Runch.) (SCI)

(13)- Ergun Gökten and Merih Meydan. 2006. Anticlockwise Rotation Related Deformational Structures in a Wedge-Shaped Area Between The North Anatolian Fault and its Kırıkkale-Erbaa Splay (N Turkey) (incelemede)


b) Yurtiçi Yayınlar (National papers):


(1N)-Gökten E. 1976. Silifke yöresinin temel kaya birimleri ve Miyosen stratigrafisi: Türkiye Jeol.Kur.Bült.,19,133-142.
(Eng. Abst:; Basement rock units and the Miocene stratigraphy of the Silifke region)

(2N)-Gökten E. 1978. Yassıpınar (Şarkışla) olistostromu: Türkiye Jeol.Kur.Bült.,21, 153-158.
(Eng. Abst.: Yassıpınar-Şarkışla ophiolitic melange olistrostrome)

(3N)-Gökten E. 1982. Stratigraphy of the south of Havza (Samsun-Turkey): Communication de la Faculte des Sciences de l'Universite d'Ankara, C1, T25, 71-85.

(4N)-Gökten E. 1983. Şarkışla (Sivas) yöresi volkanotortullarının petrolojik özellikleri ve havza gelişimindeki anlamları: Doğa Bilim Derg.,A7, 454-459.
(Eng. Abst.: Petrological properties of the volcaniclastics of Şarkışla region; their significance in the basin evolution)

(5N)-Gökten E. 1983. Şarkışla (Sivas) güney-güneydoğusunun stratigrafisi ve jeolojik evrimi: Türkiye Jeol. Kur.Bült.,26, 167-176.
(Eng. Abst.: The stratigraphy and the geological evolution of the south-southeast of Şarkışla-Sivas)

(6N)-Gökten E. 1984. Şarkışla (Sivas) yöresinin tektoniği: Jeoloji Mühendisliği Derg., 20, 3-9.
(Eng. Abst.: The tectonics of the Şarkışla-Sivas region)

(7N)-Gökten E. 1985. The inner structure and emplacement of the allochtonous units in the area around Cemal,Mudarasın and Deliilyas villages (Şarkışla-Sivas): Communication de la Faculte des Sciences de l'Universite d'Ankara,C1,T27-28, 17-31.

8(N)-Kazancı N. and Gökten E. 1986. Sedimentary characteristics of terrestrial Paleocene deposits in northern Ankara region, Turkey: Communication de la Faculte des Sciences de l'Universite d'Ankara,C4, 153-163

(9N)-Gökten E. and Kazancı N. 1986. Deformational stages of the Upper Cretaceous-Tertiary rocks in the area around Orhaniye and Memlik villages,Northwest Ankara: Communication de la Faculte des Sciences l'Universite d'Ankara,C4, 129-138

(10N)-Gökçen SL. Kazancı N. ve Gökten E. 1987. Kıta ve okyanus kabukları üzerinde gelişen tortul ortamları ve fasiyesleri: Yerbilimcinin Sesi (Geosound),14/1,50-63
(Eng.: Sedimentary basins and the facies developing on the continental and oceanic crusts)

(11N)-Gökten E. 1989. Kayaçlarda deformasyon belirleyicileri; Orhaniye (Ankara kuzeyi) Lütesiyen'inden bir örnek: Jeoloji Mühendisliği Derg.,34-35, 38-40.
(Eng. Abst.:Deformation markers; an example from Orhaniye (North of Ankara) Lutetian)

(12N)-Kazancı N. ve Gökten E. 1988. Ankara kuzeyi Paleosen örgülü akarsu tortullar›nda çevrimsel depolanma ve litofasiyes değişimleri: Türkiye Jeol.Kur.Bült.,31-1, 81-86
(Eng. Abst.: Cyclic deposition and lithofacies changes in the braided stream deposits of paleocene in northern Ankara region)

(13N)-Kazancı N. and Gökten E. 1990. Lithofacies features and tectonic environments of the continental Paleocene volcaniclastics in Ankara region: METU Journal of Pure and Applied Sciences, Vol.21,No:3,271-282

(14N)-Gökten E. Kazancı N. ve Acar Ş. 1988. Ankara kuzeybatısında (Bağlum-Kazan arası) Geç Kretase-Pliyosen serilerinin stratigrafisi ve tektoniği: Maden Tetkik Arama Derg.,108,69-81
(Eng. : Stratigraphy and tectonics of the Late Cretaceous-Pliocene series of the north of Ankara (Baglum-Kazan region) )

(15N)-Gökten E. ve Kelling G. 1991. Hafik kuzeyinde Senozoyik istifinin stratigrafisi ve tektoniği; Sivas-Refahiye havzası kuzey sınırında tektonik kontrol: Ahmet Acar Jeoloji Sempozyumu 90,Çukurova Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Jeo. Müh. Böl., Bildiriler Kitabı,113-123 -Yıldızeli (Sivas) Güneyinde Akdağ Metamorfikleri ve Örtü Kayalarının Stratigrafisi ve Tektoniği: Türkiye Jeoloji Bülteni,36/1,1993, 83-94.
(Eng.:The stratigraphy and tectonics of the Cainozoic sequence in the north of Hafik; tectonic control in the northern boundary of the Sivas basin)

(16N)-Kibar M. Gökten E. Lünel T. ve Kadıoğlu Y. 1992. Sivrihisar İntrüzif Kütlesinin Jeolojisi ve Petrografisi: 45. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni S 7, 78-86
(Eng. Abst.:Geology and petrography of the district of Sivrihisar intrusive complex)

(17N)-Gökten E. 1993. Ulaş (Sivas) doğusunda Sivas Havzası Güney Kenarının Jeolojisi; Neotetis'in Kuzey Kolunun Kapanması ile İlgili Tektonik Gelişim: Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, 5/1, 35-55.
(Eng. Abst.: Geology of the southern boundary of the Sivas basin in the east of Ulaş, Sivas-Central Anatolia; tectonic development related to the closure of the Inner tauride Ocean)

(18N)-Özaksoy V. ve Gökten E. 1996. Özvatan-Felahiye (Kayseri) dolayının stratigrafisi ve tektoniği: Türkiye Jeoloji Bült., 39/1, 29-39, -The stratigraphy and tectonics of Özvatan-Felahiye (Kayseri) region: Geol. Bull. Of Turkey, 39/1, 1996, 29-39).

(19N)-İmamoğlu Ş. ve Gökten E. 1006. Doğu Anadolu Fay Zonu Gölbaşı kesimi neotektonik özellikleri ve Gölbaşı-Saray fay kaması havzası: Türkiye Jeoloji Kurultayı Bült. 11, 176-184
(Eng. Abst.: Golbası-Saray fault-wedge basin in the Golbası sector of the East Anatolian Fault System)

(20N)-Gökten E. Özaksoy V. ve Demirtaş R. 1997. Kuzey Anadolu Fay Zonu Abant-İsmetpaşa kesiminin bazı neotektonik özellikleri: Aktif Tektonik Ar. Gr. Birinci Top. İTÜ, 68-77, 1997
(Eng.: Some neotectonic properties of the Abant-Ismetpasa sector of the North Anatolian Fault System)

(21N)-Demirtaş R. Gökten E. ve Özaksoy V. 1997. Kuzey Anadolu Fayı, Gerede segmenti batı kesiminde aktif tektonik çalışmaları: 1997 Abant Trench’I ön çalışmaları: Aktif Tektonik Ar. Gr. Birinci Top., 78-87
(Eng.: Active tectonic studies on the west part of the Gerede segment of the North Anatolian Fault Zone; the preliminary results of the Abant trench)

(22N)-Özaksoy V. Gökten E. ve Demirtaş R. 1997. Kuzey Anadolu Fayı gerede segmenti doğu kesiminde aktif tektonik çalışmaları: 1997 İsmetpaşa trench’i ön sonuçları: Aktif Tektonik Ar. Gr. Birinci Top., 88-93
(Eng.:Active tectonic studies on the east part of the Gerede segment of
the North Anatolian Fault Zone; the preliminary results of the
Ismetpasa trench)

(23N)-Gökten E. 2000. 17August 1999 Gölcük (Kocaeli)-Arifiye (Adapazarı) earthquake; Geological parameters controlling the damages in buildings and infrastructures: 1 st Haifa-Ankara Meeting, Antalya,
1999 (Baskıda)

(24N) -Gökten, E., Özaksoy, V. and Erkmen, C.: 1999, Preliminary Study Results on the 17 August 1999 Kocaeli-Adapazarı Earthquake, Geological Engineering Department Report, University of Ankara (in Turkish).

(25N)-Gökten E. Çemen İ. Varol B. Kılıç R. Kayabalı K. Ateş A. Özaksoy Koçbay A. Candansayar E. Orhan A. ve V. Erkmen C. 2000. 17 Ağustos 1999 Gökcük (Kocaeli)-Arifiye (Adapazarı) depreminde hasarı meydana getiren faktörler: 3. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Top. 1999 Aralık, Cumhuriyet Üniv. Makaleler, 12-27.

(26N)-Gökten E. Özaksoy V. ve Erkmen C. 1999. Adım adım yer kırığının izinde : Cumhuriyet Bilim Teknik, 650, 12-13, 1999 Eylül

(27N)-Gökten, E. 2001. Altınova (Hersek deltası güneyi-Yalova) dolayının neotektonik özellikleri: Aktif Tek. Ar. Gr. 4. Top. Makaleler 1-15
(Eng. Abst.: The neotectonic properties of district of Altınova, the south of Hersek delta-Yalova)

(28N)-Gökten,E., Seyitoğlu, G., Varol, B. ve Işık, V., 2003. 03.02.2002 Çay (Afyon) depreminin mekanizması ve bölgenin sismik riski: 2003 Deprem Sempozyumu, 12-14 mart 2003, Kocaeli Üniv. Sunular 55-61.
(Eng. Abst.: The mechanism of the 03.02.2002 Çay (Afyon) earthquake; the seismic potential of the region)

(29N)-E. Gökten, B. Varol ve V. Özaksoy. 2004. İzmit Körfezi Kuzeyindeki Fayların Özellikleri, Alanın Neotektoniği ile İlişkileri: Aktif Tektonik Ar. Gr. 5 Toplantısı, Bildiriler Tam Metin, 12-26.
(Eng. Abst.: The properties of the faults in the north of İzmit bay and the relation to the neotectonics of the region: in Press)

(30N) -İleri, N. ve Gökten, E., 2004. Kuzey Anadolu Fayı Sapanca (Adapazarı)- Gölyaka (Bolu) segmentinin Aksu deresi vadisi kesimindeki Neotektoniği yapısal kontrollu kütle hareketlerinin incelenmesi: Aktif Tektonik Ar. Gr. 6 Toplantısı, Bildiriler Tam Metin (baskıda)
(Eng. Abst.: The tectonically controlled mass movements in the Aksu valley of the Sapanca-Golyaka segment of the North Anatolian Fault Zone: in press)

(31N)-Gökten, E., Özgünel, C. ve Gürsoy, E. 2005. Salamis (Kıbrıs) antik kenti yerleşim alanı ve çevresinin jeolojisi: Türkiye Kuvaterner Sempozyumu 5, 02-03 haziran 2005 İTÜ Avrasya yerbilimleri Enst. 90-99
(Eng. Abst. The geology of the Salamis (Cyprus) antique city and its vicinity: Turqua Symp. V. Istanbul technical Univ. 02-03 June 2005, 90-99)

(32N)-Gökten, E., Aydal, D. Ve Uslu, A., 2006. Şarkışla (Sivas( ve çevresinin stratigrafik, yapısal ve mineralizasyon özelliklerinin belirlenmesinde saha verileri ile Landsat 7 ETM+ ve Quickbird verilerinin karşılaştırılması. 1. Uzaktan Algılama-CBS Çalıştay ve Paneli-2006, Bildiriler kitabı (CD), 10 s.

(33N)- Aydal, D., Gökten, Y.E., Maktav, D. and Taşdelen, I., 2007. The Preliminary Results on the Possibility of Determining Sea-Floor Morphology by Using Landsat 7 ETM + Data; An Example from the Gulf Of Finike, Antalya, Turkey. (incelemede)