Prof.Dr. Ergun GÖKTEN
(Genel Jeoloji Anabilim Dalı)
 

BİLDiRiLER (Proceedings)

a) Uluslararası Bildiri (International Proceedings):

(1IP)-Late Cretaceous-Tertiary Fore-arc successions of Central Anatolia (Turkey); Their hydrocarbon possibilities: Association of American Petroleum Geologists, Mediterranean Basins Conference, September 1988, Nice, France.

(2IP)-Tectono-sedimentary evolution of a Neotethyan collisional through;Sivas-Refahiye Basin,Central Turkey: 28 th International Geological Congress, Washington,D.C.,USA,July 9-19,1989,Abstracts Vol.2/3,171-172.

(3IP)-The facies properties and depositional environments of nodular and red marly limestones ''Ammonitico Rosso'' in the Ankara Jurassic sequence,Central Turkey: Int.Earth Sciences Cong. on Aegean Regions,1-6,1990, İzmir.

(4IP)-Evolution of Acıgöl caldera, Turkey: Int. Volcanological Congress, 1994 Ankara, Abst.

(5IP)-Tertiary volcanic and tectonic evolution of Ayaş-Güdül-Çeltikçi region (NW Turkey): 2 nd. Int. Turkish Geology Workshop, September 1995, Sivas, Abst. 44

(6IP)-Tectonic evolution of Menderes Massif; deformational phases determined in the metamorphics and sedimentary cover around Salihli and Kiraz provinces (SW Aegean Region, Turkey): Third Int. Turkish Geology Symp. METU, September 1998, Abst. 267

(7IP)-17 August 1999 Marmara earthquake; Geological parameters controlling the damages in buildings and infrastructures: 1 st Haifa-Ankara Meeting, October 1999, Antalya, Abst.

(8IP)-The mechanism of the 17 August 1999 İzmit-Adapazarı earthquake, NW Turkey: Int. Conference on Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region, Near-East Univ. Cyprus, October 1999, Abst. 19

(9IP)-Earthquake risks of the neotectonics structures in the surrounding region of Ankara: Int. Conference on Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region, Near-East Univ. Cyprus, October 1999, Abst. 134

(10IP)-The mechanisms of the 17 August 1999 Gölcük (Kocaeli)-Arifiye (Adapazarı) and 12 November 1999 Düzce region earthquakes, NW Turkey: Nato Advanced Research Seminar, May 2000, İstanbul, Abst. 55

(11IP)-The neotectonics of the Bolu pull-apart basin in the western part of the convex northward North Anatolian Fault Zone: E.Gökten and B. Varol, Fourt Int. Turkish geology Symp. 24-28 September 2002, Çukurova Univ. Abstracts, 190

(12IP)-The geology of the southern part of Bolkar Mountains: T.Bilgiç and E.Gökten: 1st Int. Symp. Of İstanbul technical University, The faculty of Mines on Earth Sciences and Engineering, 16-18 May 2002, Abstracts, 173

(13IP)-Morphotectonic characteristics of the East Anatolian Fault System (EAFS) in the Harmanlı-Narlı section, Southeast Turkey: Ş.İmamoğlu, E.Gökten and A.Koçyiğit: Int. Workshop on the North Anatolian, east Anatolian and Dead Sea Fault Systems, 31 August-12 September 2003, Middle east Technical University, Abstracts, 98

(14IP)-Neotectonics of the southern coasts of Marmara sea in Armutlu peninsula relating to the North Anatolian Fault System: Int. Workshop on the North Anatolian, east Anatolian and Dead Sea Fault Systems, 31 August-12 September 2003, Middle east Technical University, Abstracts, 68

(15IP)-Tectonic evolution of the Çerkeş pull-apart basin and its relevance with the North Anatolian Fault Zone. Turkey: V.Özaksoy and E.Gökten, Int. Workshop on the North Anatolian, east Anatolian and Dead Sea Fault Systems, 31 August-12 September 2003, Middle east Technical University, Abstracts, 80

(16IP)-Present stress distribution and the earhquake risk of the Bolu pull-apart basin in the North Anatolian Fault Zone, west Turkey: 32nd IGC Conference, 2004 August, Florence

(17IP)-The age of Kırşehir travertines: Their tectonic implications:Int. Travertine Symp. September 21-25 2005 Denizli, U. Temiz, E.Gökten and J. Eikenberg

(18IP)-Geotechnical assessment of the travertine of Kırşehir (Turkey): 1st Int. Travertine Symp., September 21-25, 2005 Pamukkale Univ. Denizli, Türkiye, R.Kılıç, K.Ulamış, B.Varol, E.Gökten and A.Koçbay

(19IP)-Sofrazlı kırığında yapılan özdirenç ve radar ölçümleri: Türkiye 16. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, 7-10 Aralık 2004,Bildiri Özetleri Kitabı 380-384 MTA Kültür Sitesi (Dalabasmaz, H., Temiz, U., Gökten, E. ve Ulugergerli, E.U.) (Resistivity and GPR measurements at Sofrazlı Fault Zone: The 16th Int. geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Abstract Book 380-384, 7-10 December 2004, MTA Cultural Center)

b) Ulusal Toplantılarda sunulan bildiriler (National Proceedings):

(1NP)-Yassıpınar (Şarkışla) olistostromu : T.B.T.A.K.IV. Bilim Kongresi (Yassıpınar (Şarkışla) ophiolitic melange olistostrome: TUBITAK, IV Science Congress)

(2NP)-Ankara kuzeybatısında (Bağlum-Kazan arası) Geç Kretase-Pliyosen serilerinin stratigrafik ve yapısal özellikleri: 1987 Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri, 73-74.
(Stratigraphic and structural properties of the Late Cretaceous-Pliocene series in the northwest of Ankara (Baglum-Kazan): 1987 Turkish Geol. Cong. Proc. 73-74)

(3NP)-Ankara kuzeyi karasal Paleosen'i; Tortul tipleri ve depolanma özellikleri: 1987 Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri,86-87.
(Terrestrial Paleocene of the north of Ankara; sediment types and sedimentation properties: 1987 Turkish Geol. Cong., Proc. 86-87)

(4NP)-Hafik yöresinde Senozoyik istifinin stratigrafisi ve tektoniği; Sivas-Refahiye havzası kuzey sınırında tektonik kontrol: Ahmet Acar Jeoloji Sempozyumu, Ç.Ü. Müh. Mim. Fak.Jeoloji Müh.Böl.,1989,Bildiri,52.
(The stratigraphy and tectonics of the Cainozoic sequence in the north of Hafik; tectonic control in the northern boundary of the Sivas basin: Ahmet acar geology Symp. 1989, Proc. 52)

(5NP)-The Quaternary pumice deposits of the Acıgöl complex near Nevşehir, Central Anatolia: Conference on Geomorphology, man and natural resources and symposium on natural hazards and their impact, March 1989,23-24.

(6NP)-Sivrihisar intrüzif kompleksi ve civarı jeoloji ve petrografisi: 45. Türkiye Jeoloji Kurultayı,1992.
(Geology and petrography of the district of Sivrihisar intrusive complex: 45. Turkish Geol. Cong., 1992)

(7NP)-Types and depositional characteristics of the Paleocene volcaniclastics in Ankara region: Melih Tokay Geology Symposium 87,Abstracts,86-87.

(8NP)-Ulaş (Sivas) doğusunda Sivas Havzası Güney kenarının Jeolojisi; Neotetis'in Kuzey Kolunun Kapanmasıyla ilgili Tektonik Gelişim: 46. Türkiye Jeoloji Kurultayı ,1993 Şubat Bildiri,68.
(Geology of the southern boundary of the Sivas basin in the east of Ulaş, Sivas-Central Anatolia; tectonic development related to the closure of the Inner tauride Ocean; 46. Turkish Geol. Cong. 1993, Proc. 68)

(9NP)-Doğu Anadolu Fayı Gölbaşı kesimi ve Gölbaşı-Saray fay kaması havzası: 49. Türkiye Jeol. Kur. Bildiri, 50-51
(Golbasi-Saray fault-wedge basin in the Golbası sector of the East Anatolian Fault System: 49. Turkish geol. Cong. Proc. 50-51)

(10NP)-Seismotectonics of Ankara and surrounding region: Earthquake Research in Turkey; State of the art: September 1996 Ankara, Abst. 18

(11NP)-Kuzey Anadolu Fayı Abant-İsmetpaşa kesiminin bazı neotektonik özellikleri: Aktif Tek. Ar. Gr. Birinci Top. İTÜ, Aralık 1997, İstanbul. Bildiri, 7
(Some neotectonic properties of the Abant-Ismetpasa sector of the North Anatolian Fault System: Active Tec. Research Gr. First Meeting, 1997, Proc. 7)

(12NP)-Kuzey Anadolu Fayı, Gerede segmenti doğu kesiminde aktif tektonik çalışmaları; 1997 İsmetpaşa trenchi ön sonuçları: Aktif Tek. Ar. Gr. Birinci Top. İTÜ, Aralık 1997, İstanbul, Bildiri, 8
(Active tectonic studies on the east part of the Gerede segment of the North Anatolian Fault Zone; the preliminary results of the Ismetpasa trench: Active Tec. Research Gr. First Meeting, 1997, Proc.8)

(13NP)-Kuzey Anadolu Fayı, Gerede segmenti batı kesiminde aktif tektonik çalışmaları; Abant trenchi ön sonuçları: Aktif Tek. Ar. Gr. Birinci Top. İTÜ, Aralık 1997, İstanbul, Bildiri, 9
(Active tectonic studies on the west part of the Gerede segment of the North Anatolian Fault Zone; the preliminary results of the Abant trench: Active Tec. Research Gr. First Meeting, 1997, Proc.9)

(14NP)-Çerkeş-Kurşunlu havzasının bazı neotektonik özellikleri: Aktif Tek. Ar. Gr. İkinci Top. İTÜ, Aralık 1998, İstanbul, Bildiri,
(Some neotectonic properties of the Çerkeş-Kurşunlu basin: Active Tec. Research Gr. Second Meeting, 1998, Proc.)

(15NP)-17 Ağustos 1999 İzmit-Adapazarı depreminde hasarı meydana getiren faktörler: ATAG 3 Aktif Tek. Ar. Gr. Üçüncü Top. Kasım 1999, Cumhuriyet Üniv. Bildiri
(The factors causing the hazards in the 17 August İzmit-Adapazarı earthquake: Active Tec. Research Gr. Third Meeting, 1999, Proc.)

(16NP)-The C 14 dating results of the İsmetpaşa trench: Workshop on Active Tectonics of Turkey, in memoriam to Paul L. Hancock, June 2000, İTÜ, Abst.

(17NP)-Altınova (Hersek deltası güneyi-Yalova) dolayının neotektonik özellikleri: ATAG 4 Aktif Tektonik Ar. Gr. Dördüncü Top. Kasım 2000 OG Üniv. Abst.
(The neotectonic properties of district of Altınova, the south of Hersek delta-Yalova: Active Tec. Research Gr. Fourth Meeting, 2000, Proc.)

(18NP)-İzmit körfezi kuzeyindeki fayların özellikleri, alanın neotektoniği ile ilişkileri: ATAG 5 Aktif Tektonik Ar. Gr. Beşinci Top. Kasım 2001 Ankara Üniv. Abst. 42
(The properties of the faults in the north of İzmit bay and the relation to the neotectonics of the region: Active Tec. Research Gr. Fifth Meeting, 2001, Proc. 42)

(19NP)-Kuzey Anadolu Fayı Sapanca-Gölyaka segmentinin Aksu deresi kesimindeki yapısal kontrollu kütle hareketleri: N.İleri ve E.Gökten, ATAG 6 Aktif Tektonik Ar. Gr. Altıncı Top. Kasım 2002 MTA Gn Md. lüğü, Ankara Abst. 75
(The tectonically controlled mass movements in the Aksu valley of the Sapanca-Golyaka segment of the North Anatolian Fault Zone: Active Tec. Research Gr. Sixth Meeting, 2002, Proc. 75)

(20NP)-Kırşehir dolayının neotektoniği ve depremselliği: U.Temiz-E.Gökten, ATAG 7 Aktif Tektonik Ar. Gr. Yedinci Top. Ekim 2003 Yüzüncü Yıl Üniv. Van, Abst. 23
(The neotectonics and seismicity of the Kırşehir region: Active Tec. Research Gr. Seventh Meeting, 2003, Proc. 23)

(21NP)-03.02.2002 Çay (Afyon) depreminin mekanizması: bölgenin deprem etkinliği: E.Gökten, G.seyitoğlu, B.Varol ve V.Işık, Kocaeli 2003 Deprem Sempozyumu, 12-14 Mart 2003, Kocaeli Üniv. Bildiri Özetleri 24
(The mechanism of the 03.02.2002 Çay (Afyon) earthquake; the seismic potential of the region: Kocaeli Univ. Earthquake symp. 12-14 March 2003, Proc. 24)

(22NP)-Ankara kuzeybatısında Geç Kretase ve Tersiyer yaştaki bazı litostratigrafi birimlerinin özellikleri: E.Gökten, N.Kazancı ve Ş. Acar, Türkiye Stratigrafi Komitesi 4. Çalıştayı, Sakarya kuşağı litostratigrafi adlamaları, Özler 14-15
(The properties of some lithostratigraphical units in Late Cretaceous_Tertiary age in the northwest of Ankara: 4. Workshop of the Stratigraphy Committee, Proc. 14-15)

(23NP)-22 Mayıs 1971 ve 1 Mayıs 2003 Bingöl (Türkiye) depremlerinin static Coulomb gerilme değişim modeli: U.Temiz-E.Gökten, Aktif Tek. Ar. Gr. 8. Top. Fırat Üniv. 22-24 Eylül 2004, Bildiri Özetleri, 24

(24NP)-Bolkardağı güneybatı kesiminin jeolojisi : 58. Türkiye Jeol. Kurultayı, 11-17 Nisan 2005 MTA, Bildiri Özleri 268-270, T. Bilgiç-E. Gökten

(25NP)-Salamis (Kıbrıs) antik kenti yerleşim alanı ve çevresinin jeolojisi: Türkiye Kuvaterner Sempozyumu 5, 02-03 haziran 2005 İTÜ Avrasya yerbilimleri Enst. (E. Gökten, C. Özgünel ve E. Gürsoy)

(26NP)-Delice-Çerikli-Salmanlı (Kırıkkale) arasındaki bölgenin neotektoniği ve depremselliği. Aktif Tek. Ar. Gr. 9. Toplantısı, 22-24 Eylül 2005 Cumhuriyet Üniv., Sivas, Bildiri Özetleri, 49, Merih Meydan-Erguın Gökten

(27NP)-Mahmudiye-Çifteler-Emirdağ (Eskişehir) Geç Pliyosen-Kuvaterner havzasının neotektonik özellikleri. Aktif Tek. Ar. Gr. 10. Toplantısı, 2-4 Kasım 2006 Dokuz Eylül Üniv. Bildiri Özleri, 33, E. Gökten, A. Sağlam, N. Ünlüsoy ve U. Temiz

(28NP)-Gökten, E., Aydal, D. Ve Uslu, A., 2006. Şarkışla (Sivas( ve çevresinin stratigrafik, yapısal ve mineralizasyon özelliklerinin belirlenmesinde saha verileri ile Landsat 7 ETM+ ve Quickbird verilerinin karşılaştırılması. 1. Uzaktan Algılama-CBS Çalıştay ve Paneli-2006, Bildiriler kitabı (CD), 10

YURTDIŞINDA VERİLEN SEMİNERLER (Seminars in abroad)

-Geological evolution of the Şarkışla sedimentary basin in Northeast Central Anatolia: Department of Geology, University of Keele, 1985.

-Geotectonic significance of Upper Cretaceous-Tertiary sequences of Central Anatolia, Turkey: Department of Geology, University of Keele, 1989.