Prof.Dr. Ergun GÖKTEN
(Genel Jeoloji Anabilim Dalı)
 

ARAŞTIRMA PROJELERİ ve UYGULAMALI ÇALIŞMALAR

PROJELER (Projects):

1- Şarkışla yöresinin jeolojisi (TÜBİTAK-TBAG 251)

2- Ankara kuzeyinde Geç Kretase-Erken Tersiyer oluşuklarının tektonik incelenmesi (Ar.Fon. 85.05.02.01)

3- Ankara yöresinde Jura tortullarının tektono-sedimanter incelemesi (Ar.Fon.86.05.02.01)

4- Hafik kuzeyinde Geç Kretase-Tersiyer tortullarının tektono-sedimanter gelişimlerinin incelenmesi (Ar.Fon. 87.05.01.05)

5- Sivas-Refahiye havzasının kuzey sınırında Tersiyer boyunca tektonik kontrol (ESEP bursu ile İngiltere Keele Üniv.)

6- Nevşehir yöresinde Kuvaterner yaşlı patlamalı volkanizma ve tektonik ortamının incelenmesi (Nato Projesi: Ref. 0582/88)

7- Akdağ masifinin iç yapısı ile örtü kaya ilişkilerinin incelenmesi (TPAO Projesi)

8- Ulaş doğusunda Tecer dağları ve yöresinin jeolojik incelenmesi (TPAO Projesi)

9- Dörtdivan havzasının tektonik gelişiminin incelenmesi (Ar.Fon)

10- Depremlerin önceden belirlenmesi kapsamında Kuzey Anadolu Fayı batı kesiminin sismotektoniğinin incelenmesi (Bayındırlık Bak. Afet İşl. Gn. Md. Deprem Ar. Dairesi destekli proje)

11- Sinop yöresinde genç denizel tortulların incelenmesi (TÜBİTAK)

12- Kuzey Anadolu Fayı Abant-Kurşunlu segmenti doğu kesiminde paleosismolojik araştırmalar (Ar.Fon)

13- 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Düzce ovasındaki yerleşimler için yerseçimi projesi (TÜBİTAK)

14- 17 Ağustos depreminden sonra Bolu ili zeminlerinin jeolojik ve jeoteknik incelenmesi (TÜBİTAK)

15- Kırşehir yöresinin neotektoniği ve depremselliği, 2003-2004, (Ar.Fon)

16- Çifteler-Seyigazi-Emirdağ yöresinin neotektoniği ve depremselliği (Ar.Fon) (2006- )

17- Ankara batı kesiminin depremselliği ve zeminlerinin mühendislik jeolojisi incelenmesi. A.Ü.Deprem Araştırma Birimi Projesi

PROJELERDEN YAPILAN YAYINLAR:

TBAG 251 Nolu Projeden yapılan yayınlar:
-Gökten E. 1986. Paleocene carbonate turbidites of the Şarkışla region,Turkey; Their significance in an orogenic basin: Sedimentary Geology, 49, 143-165.

-Gökten E. and Floyd P. 1987. Geochemistry and tectonic environment of the Şarkışla area volcanic rocks in Central Anatolia,Turkey: Mineralogical Magazine, 51,1987, 553-559.

-Gökten E. 1978. Yassıpınar (Şarkışla) olistostromu: Türkiye Jeol.Kur.Bült.,21, 153-158.
(Eng. Abst.: Yassıpınar-Şarkışla ophiolitic melange olistrostrome)

-Gökten E. 1983. Şarkışla (Sivas) yöresi volkanotortullarının petrolojik özellikleri ve havza gelişimindeki anlamları: Doğa Bilim Derg.,A7, 454-459.
(Eng. Abst.: Petrological properties of the volcaniclastics of Şarkışla region; their significance in the basin evolution)

-Gökten E. 1983. Şarkışla (Sivas) güney-güneydoğusunun stratigrafisi ve jeolojik evrimi: Türkiye Jeol. Kur.Bült.,26, 167-176.
(Eng. Abst.: The stratigraphy and the geological evolution of the south-southeast of Şarkışla-Sivas)

-Gökten E. 1984. Şarkışla (Sivas) yöresinin tektoniği: Jeoloji Mühendisliği Derg., 20, 3-9.
(Eng. Abst.: The tectonics of the Şarkışla-Sivas region)

-Gökten E. 1985. The inner structure and emplacement of the allochtonous units in the area around Cemal,Mudarasın and Deliilyas villages (Şarkışla-Sivas): Communication de la Faculte des Sciences de l'Universite d'Ankara,C1,T27-28, 17-31.

Düzce ve Bolu ovalarının 1999 depremlerinden sonar TÜBİTAK destekli yerleşim durumlarına ait raporlar.

YAPILAN UYGULAMALI ÇALIŞMALAR ((Engineering works for municipialities and private sector) :

1-İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Arnavutköy belediyesi zeminlerinin imar planı çalışmasına esas jeolojik ve jeoteknik incelemesi, 2000, E.Gökten-R.Kılıç

2-İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Boğazköy belediyesi zeminlerinin imar planına esas jeolojik ve jeoteknik incelemesi, 2000, E.Gökten

3-Bursa ili Nilüfer ilçesi Çal beldesi zeminlerinin imar planı çalışmalarına esas jeolojik ve jeoteknik incelemesi, 2001, E.Gökten

4-Ovaakça ilçesi (Bursa) zeminlerinin imar planına esas olmak üzere jeolojik ve jeoteknik incelemesi, 2001, E.Gökten

5-Edremit (Balıkesir) ilçesi zeminlerinin imar planına esas olacak jeolojik ve jeoteknik incelemesi, 2001, E.Gökten

6-Çiftlikköy (Yalova) ilçesi zeminlerinin imar planına esas olmak üzere jeolojik ve jeoteknik incelemesi, 2002, E.Gökten

7-Altınova, Çavuşçiftliği, Tokmakkoy (Yalova) zeminlerinin imar planlarına esas olacak jeolojik ve jeoteknik incelemesi, 2001, E.Gökten

8-Tavşanlı (Yalova) ilçesi zeminlerinin imar planına esas jeolojik ve jeoteknik incelemesi, 2002, E.Gökten

9-Kadıköy (Yalova) ilçesi zeminlerinin imar planına esas jeolojik ve jeoteknik incelemesi, 2002, E.Gökten

10-Esenköy (Yalova) ilçesi zeminlerinin imar planı çalışmalarına esas olacak jeolojik ve jeoteknik incelemesi, 2002, E.Gökten

11-Kocadere (Yalova) beldesi zeminlerinin imar planına esas jeolojik ve jeoteknik incelemesi, 2002, E.Gökten

12-Fethiye (Antalya) ilçesi imar alanının revizyonuna esas jeolojik ve jeoteknik incelemesi, 2001, E.Gökten

13-Kırşehir ili imar alanının jeolojik ve jeoteknik incelemesi, 2002, E.Gökten, R.Kılıç, B.Varol

14-Kaman (Kırşehir) ilçesi zeminlerinin imar planına esas jeolojik ve jeoteknik incelemesi, E.Gökten, R. Kılıç, B. Varol

15-Düzce ili ve çevresinin jeolojik ve jeoteknik incelemesi, Düzce, Gölyaka, Gümüşova, Cumaovası için yeni yerleşim alanlarının belirlenmesi. A.Ü. Jeoloji Müh. Böl. Ve MTA ortak projesi 2000

16-Bolu ili imar alanı ve mücavir alanının imar planı revizyonuna esas olacak jeolojik, jeofizik ve jeoteknik incelemesi, 2001-2002. A.Ü. Jeoloji-Jeofizik Müh. Bölümleri.

17-Adıyaman havaalanı pistinin zemin sorunlarının incelenmesi, 2001, E.Gökten, R.Kılıç, B.Varol.

18-İzmit ili Saraybahçe ilçesi imar planına esas jeolojik raporda belirtilen fayların aktivitelerinin ve ilçe zeminlerinin jeolojik, jeofizik ve jeoteknik incelemesi. E.Gökten, R.Kılıç, B.Varol , A.Başokur

19-İstanbul Kağıthane ilçesi zeminlerinin imar planı revizyonuna esas jeolojik ve jeoteknik incelemesi: 2002 E.Gökten

20-Balıkesir Susurluk ilçesi zeminlerinin imar planına esas olacak jeolojik ve jeoteknik incelemesi: 2002 E.Gökten, B.Varol,A.Başokur,R.Kılıç

21-Akdeniz Tatil Köyü (Yalıkavak-Bodrum) yeraltısuyu incelemesi. 1998, E.Gökten

22-Ankara batı bölgesinin zeminlerinin mühendislik jeolojisi özellikleri ve depremselliğinin incelenmesi. (Ankara Üniversitesi Deprem Ar. Biriminin Ar. Fon. Projesi)