Tez Danışmanlıkları

 

BURADA PROF. DR. İSMAİL DOĞAN'IN DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANMIŞ OLAN LİSANSÜSTÜ TEZLER YER ALMAKTADIR:

 

Yüksek Lisans (Master)Tezleri:

 

 1. Talu E.. "Gecekondu Bölgesinde Yaşayan Ailelerin Eğitimden Beklentileri",Ankara Üniversitesi, 1995.
 2. Alicik H.. “İkinci kuşak Kıbrıslı Türklerin İngiliz toplumuna uyumunun getirdiği sosyo-kültürel sorunlar: Kimlik, yabancılaşma asimilasyon” Ankara Üniversitesi, 1995.
 3. Gönenç F..” Günlük alışkanlıklardaki yeni etkilenmelerin geleneksel aile yapısında meydana getirdiği değişmeler”, Ankara Üniversitesi, 1995.
 4. Sözer M. A.. “1980 sonrası köyde sosyo-kültürel yapı ve değişme eğilimleri (Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yassıhüyük köyü örneği)”, Ankara Üniversitesi, 1995
 5. Özaydın Ö.. “Modern kültür ve eğitimin aşiret yapısında meydana getirdiği değişme eğilimleri (Kırvar Aşireti örneği)”, Ankara Üniversitesi, 2002
 6. Gözübüyük M.. “Türkiye'de demokrasi ve hoşgörü kültür ve eğitiminin yaygınlaştırılmasında sivil toplum kuruluşlarının yeri ve önemi”,  Ankara Üniversitesi, 2002
 7. İnaltekin A.. “İsmail Hakkı Tonguç ve İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun eğitim görüşleri ve uygulamaları üzerine bir çalışma”, Ankara Üniversitesi, 2002
 8. Yazıcıoğlu F..“Sinema kültürünün Türk kadınının eğitimsel ve toplumsal yaşamına etkileri”, Ankara Üniversitesi, 2002 
 9. Murakami İ..“Çocuk kültüründe boş zaman olgusunu belirleyen toplumsal değerler: Türk kültürü ve Japon kültürü arasında bir karşılaştırma”,  Ankara Üniversitesi, 2003
 10. Akdam M..“Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çocuk polisi uygulamaları üzerine bir değerlendirme”, Ankara Üniversitesi, 2006
 11. Ahmet Y..“Makedonya`da yaşayan Türklerde karma evliliklerin yol açtığı sosyolojik ve eğitimsel sorunlar ( Üsküp örneği )”,  Ankara Üniversitesi, 2006
 12. ----.“Batı seyahatnamelerine göre XIX. yüzyılın Osmanlı toplumunda kadın ve aile”, Ankara Üniversitesi, 2007 
 13. Sipahioğlu Z.S..“Bir eğitim ve yabancılaşma metaforu olarak altkültürler- amish altkültürü”, Ankara Üniversitesi, 2007
 14. Ceyhan D..“Türkiye’de kültürel çeşitlilik olarak alt kültürler: Çerkez ve Manav alt kültürleri arasında mukayeseli bir çalışma”,  Ankara Üniversitesi, 2008
 15. Uyar E..“Ev Kadınlarının Boş Zaman Değerlendirme Ortamı Olarak Kadın Günleri: Kocaeli Örneği”, Ankara Üniversitesi, 2009
 16. Gürlek Z.İ..“Yurt Dışındaki Üniversite Öğrencisi Türk Gençlerinin Sosyalleşme Sorunları       (Viyana Üniversitesi Örneği)”, Ankara Üniversitesi, 2009
 17. Sur Z.. “Gürültü Kirliliğinin Toplumsal Ve Eğitimsel Nedenleri Ve Sonuçları: Ankara İli Çankaya Ve Sincan İlçeleri Arasında Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi,Eylül, 2010.
 18. EREN, Tozoğlu, “Batı Seyahatnamelerine Göre XX. Yüzyıl Başlarında (1990-1923) Osmanlı Toplumunda Aile Kültürü ve Eğitimi), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aralık 2010.

 

 

Doktora Tezleri:

 

 1. Sözer M. A..  “Çocukların eğitim durumları ve geleceğe ilişkin beklenti düzeylerinin temel toplumsal ortamlardan aldığı etkileri (Islahevlerinde kalan çocuklar üzerinde bir araştırma)”, Ankara Üniversitesi, 2003
 2. Alicik  H..“Modern kültür ve eğitimin geleneksel aile yapısında meydana getirdiği değişme eğilimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki aile yapısı üzerinde bir araştırma”,  Ankara Üniversitesi, 2003
 3. Gündüz M.. “II. Meşrutiyet Dönemi eğitim ve modernleşme aracı olarak süreli yayınlar (İçtihat, Sebilü'r-Reşat, Türk Yurdu)”, Ankara Üniversitesi,2005.
 4. Özkan R..“Türk eğitim sisteminde himayeci değerler ilköğretim ders kitapları örneği”, Ankara Üniversitesi, 2006
 5. Eraslan L.. “Türkiye’de sivil toplum sorunsalı ve eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının değerlendirilmesi:Çağdaş yaşamı destekleme derneği, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı,Türk-Eğitim-Sen örneği”, Ankara Üniversitesi, 2008
 6.  Murakami İ.. “Değişim Kültürü ve Aile:Türk ve Japon Aile Yapıları Üzerinde Bir Karşılaştırma”, Ankara Üniversitesi, 2009
İletişim Adresi :Prof. Dr. İsmail DOĞAN Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci / ANKARA
Tel : 0-312-363 33 50 /3217 e-mail: idogan0616@hotmail.com