B. Osmanlıca’dan Çeviriler

 

  1. 1.Abdulhamit Ziya (Ziya Paşa), “Jean Jack Rousseau ve Emile’ Hakkında Ziya Paşa’nın Mülâzâhatı”, Mecmua-i Ebuzziya, İstanbul: 15 Cemadiyel’- Evvel 1330, ( 1912 ), Cüz: 144, Cilt: 14, s. 104 – 110 ; “J.-J. Rousseau ve Emile’i Hakkında Bir değerlendirme, Eğitim İletişim yabancılaşma içinde, s. 103 – 116.
  2. 2.“Köprülü, O. Fuad: Tevfik Fikret ve Ahlâkı, İstanbul: Kanaat Kütüphanesi, 1918,40 s.; “Tevfik Fikret ve Ahlakı”, Eğitim İletişim Yabancılaşma içinde s.119 - 135.
  3. 3.Namık Kemal “Aile” , İstanbul: İbret Gazetesi, 19 Teşrinisani 1288, Sayı: 56, s.1 - 2.; “Aile”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi , C. 24, S. 2, 1992, s.473 - 493.
  4. 4.Ali Suavi, “Kâmus’ul-Ulûm V’el- Maarif”, Paris, 1 Temmuz 1870, S.1, s. 17–22; Çev: İ. Doğan, Yazılı Kültürümüzde İlkler içinde, İstanbul: 1998, s. 141–145.
  5. 5.Ali Suavi, “Gazete”, Muhbir Gazetesi, Dersaâdet, 27 Şevval 1238, Sayı: 28, s.1-2; Çev: İ. Doğan, Yazılı Kültürümüzde İlkler içinde, İstanbul: 1998, s.146-148.
  6. 6.“Mukaddime ve Program”, Ulûm-ı İktisadiye ve İçtimâiye Mecmuası, İstanbul, 15 Kanun-ı Evvel 1324 (1908), C.1, S.1, s.1–15; Çev: İ. Doğan, Yazılı Kültürümüzde İlkler içinde, İstanbul: 1998, s.152–170.
  7. 7.Rıza Tevfik, “Nüfus Meselesi ve Ehemmiyet-i Siyâsiye ve İçtimâiyesi”, Ulûm-ı İktisâdiye ve İçtimâiye Mecmuası, İstanbul 15 Kanun-ı Evvel 1324, C. 1, s. 34–53; Çev: İ. Doğan, Yazılı Kültürümüzde İlkler içinde, İstanbul: 1998, s.171–190.
  8. 8.Münif, “Harîk-ı İstanbul”, Mecmua-i Fünûn, İstanbul 1281 (1864), C.3, s. 148–156; Çev: İ. Doğan, “İstanbul Yangınları”, Yazılı Kültürümüzde İlkler içinde, İstanbul: 1998, s.215–223.
  9. 9.Münif Efendi, “Çocuk Eğitiminin Önemi (Ehemmiyet-i Terbiye-i Sıbyan)”, Çev: İsmail Doğan, Ankara: Millî Eğitim Dergisi, Temmuz-Ağustos- Eylül 2001, Sayı: 151, s. 65–68.
İletişim Adresi :Prof. Dr. İsmail DOĞAN Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci / ANKARA
Tel : 0-312-363 33 50 /3217 e-mail: idogan0616@hotmail.com